Get Adobe Flash player

КОМЕНТАРИ

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Заявки за резервации за хижите Македония, Бодрост и Еколенд , бихте могли да направите на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

За семейни посещения и малки групи резервации се приемат и на съответните телефони номера:

Хижа Македония : +359889077228, +359898564977 и +359887890988

Хижа Бодрост и Еколенд: +359889077322, +359898564977 и +359887890988

При наличност на свободни места резервацията се предплаща предварително на 100% в брой или по банков път в български лева, по следната банкова сметка:

Банковa сметкa:

Банка Интернешънъл Асет Банк АД Благоевград

IBAN: BG22IABG74581001240100

BIC:IABGBGSF

Иван Големеев

С извършването на резервация , се счита, че клиентът е запознат и приема условията за анулиране на резервацията.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИ

Анулиране на резервация се приема единствено на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като можете да направите и уведомление на съответните телефонни номера.

2.1. При анулиране на потвърдена и платена резервация до 14 (четиринадесет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка.

2.2. При анулиране на резервацията при по-малко от 14 (четиринадесет) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50% от общата платена сума.

2.3. При анулиране на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.4. ТД Айгидик си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от нас причини, като в този слуай се задължава да предостави нова дата или при желания на клиента възтанови цялата предплатена сума.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване: всеки ден след 18:00 ч.
• Освобождаване на стаите до 09:00 ч.

4. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

  • Банков превод

  • В брой

Права и зъдължения на туристите, ползващи хижите на Българския туристически съюз и на персонала, който ги стопанисва ./ Извадки от Правилника за за вътрешния ред в туристическите хижи на Българския туристически съюз/

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
Чл.4 Високопланинските и отдалечени хижи приемат туристи по всяко време, а за обектите в населените места се определя работно време.
Чл.5 Места за нощуване и престой могат да се запазват предварително по ред, установен от стопанисващите туристически дружества и според капацитетните възможности на туристическите обекти.
Чл.6 /1/ Регистрирането и настаняването на туристите се извършва съобразно резервациите и по реда на пристигането. При настаняване с предимство се ползват семейства с деца, бременни жени, болни и възрастни хора.
/2/ При липса на свободни легла за нощуване във високопланинските и отдалечени обекти задължително се осигурява подслон.
/3/ Деца до 16-годишна възраст се приемат за нощуване ако се придружават от родители, учители или от правоспособни планински водачи.
Чл.7/1/ Членовете на Българския туристически съюз ползват намаление не по-малко от 10% за първите две нощувки и не по малко от 20% след третата и всяка следваща нощувка.
/2/ Членството в Българския туристически съюз се удостоверява с редовно издадена членска карта, облепена с марка за платен членски внос за текущата година.
Чл.8/1/ Туристите ползват безплатно туристическите кухни, туристическите столови и други общи помещения.
/2/ Електроенергията и горивото за приготвяне на собствена храна се заплащат по тарифи, определени от туристическите дружества, стопанисващи обектите.
Чл.9 Храненето, пушенето и употребата на алкохол в спалните помещения не се допуска.
Чл.10/1/ Времето за сън и почивка в туристическите обекти е от 22,30 часа до 6,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа след обяд. През тези часове пазенето на тишина е задължително.
/2/ Работното време на всички заведения за хранене в хижите се преустановява половин час преди времето определеното за сън и почивка.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ
Чл.11 Управителите на туристическите обекти са длъжни:
1. да поставят на видно за туристите място следната информация :
а) табела за категорията на обекта и удостоверение за категория;
б) името на управителя и работното време на съответния туристически обект;
в) правилник за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС;
г) план за разположение и номерация на стаите;
д) ценоразпис за нощувките, в това число обявените отстъпки за членове на БТС, както и цените за другите услуги;
е) ценоразпис за кухненската и сладкарската продукция и за безалкохолните напитки със съответните продажни цени и грамаж.
2. Да издават документ за всяка продажба на туристическа услуга.
3. Да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително и по националност на туриста.
4. Да поддържат обща аптечка, заредена с необходимите медикаменти.
Чл.12 Персоналът на туристическите обекти е длъжен:

/1/Да спазва изискванията на:
1. МВР - за адресната регистрация
2. ППО - за противопожарната и аварийна безопасност
3. ХЕИ - за санитарно - хигиенните изисквания
4. РИОСВ - за опазване на екологичната обстановка в района на обекта
/2/ Да настанява туристите по реда определен с чл.4 и чл.5, от този правилник и да осигурява тяхното спокойствие и сигурност.
/3/ Да почиства ежедневно стаите, салоните за хранене, санитарните възли и общите помещения.
/4/ Да поддържа в изправност всички уреди и съоръжения.
/5/ Да предоставя информация за природните, културните и исторически забележителности в района, за маркировката и продължителността на преходите до съседни туристически обекти.
/6/ Да оказва съдействие на оправомощените длъжностни лица от контролните органи и да им предоставят необходимата информация и документи при поискване.
/7/ Да не допуска или отстранява от обекта лица извършващи действия, които нарушават сигурността и спокойствието на туристите.
1. Разпоредбата по ал.7 не се прилага, в случаите когато тези действия застрашават здравето и живота на нарушителите.
2. В случаите по ал.7 се уведомяват съответните власти за съдействие.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТИТЕ
Чл.13 Да са запознати с изискванията на настоящия правилник и да спазват разпоредбите му.
Чл.14 Да заемат определените им от персонала легла и да ги освобождават до 9.00 ч. часа на следващия ден.
Чл.15 Да изискват документ за всяка продадена туристическа услуга.
Чл.16 Да спазват изискванията на противопожарната охрана и да се запознаят със схемата за излизане при пожар.
Чл.17 Да спазват изискванията на РИОСВ в района на туристическия обект.
Чл.18 Да спазват реда и хигиената в туристическите кухни и столови.
Чл.19 Да не злоупотребяват с алкохолни напитки, а пушенето да става само на определените места.
Чл.20 Да не изнасят извън обекта постелочен, кухненски или друг инвентар.
Чл.21 Да пазят тишина в часовете определени за сън и почивка.
Чл.22 Да палят огън, устройват биваци и паркират автомобили само на специално обозначените за целта места.
Чл.23 Да възстановяват или заплащат щетите, нанесени на инвентара и съоръженията.

В хижите стопаниствани от ТД Айгидик-Благоевград,пушенето е абсолютно забранено.

хижа Бодрост

хижа Чакалица

хижа Македония