Get Adobe Flash player

КОМЕНТАРИ

 

Защитени територии в Благоевградска област:

 

В Благоевградска област има 2 национални парка, 8 резервата, 2 поддържани резервата, 9 защитени местности и 16 природни забележителности.

 

Национални паркове

1. “Пирин” - (Банско, Кресна, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Симитли, Струмяни) – Обявен за запазване естествения характер на прирoдните екосистеми и ладшафти заедно с техните растителни и животински съобщества и местообитания. Паркът е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

 2. “Рила” (гр. Белица, гр. Белово, гр. Благоевград, гр. Долна баня, гр. Костенец, гр. Разлог, гр. Самоков, гр. Симитли, гр. Дупница, гр. Якоруда) Обявен за да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулеращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитaния на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа,

които имат световно значение за науката и културата

 

Резервати

1.“Али Ботуш” (с. Катунци, община Сандански, в планината Славянка) – Обявен за опазване на най-голямото находище на черна мура и рядка скална планинска растителност. Резерватът е обявен за биосферен резерват и е защитен и по международното законодателство

2.“Баюви дупки – Джинджирица” (до гр. Разлог, в НП “Пирин”) – Обявен за опазване на ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура. Резерватът е обявен за биосферен резерват и е защитен и по международното

3.“Конгура” (до гр. Петрич) – Обявен за опазване на единствените запазени естествени горски екосистеми от питомен кестен и бук

Резерватът “Конгура” се намира в планината Беласица, в землището на град Петрич. Възрастта на горите в резервата е над 200 години, като отделни дървета са на над 500 години.

4.“Ореляк” (до гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев) – Обявен за опазване на еталонни първични букови гори.

5.“Парангалица” (до Благоевград, в НП “Рила”) – Обявен за опазване на вековни девствени смърчови гори. Резерватът е обявен за биосферен резерват и е защитен и по международното законодателство

6.“Соколата” (с. Игралище, община Струмяни) – Обявен за опазване на вековна първична благунова гора в района на Малашевска планина – местен екотип благун

7.Тисата” (до гр. Кресна) – Обявен за опазване на единственото в България компактно находище на дървовидна хвойна и средиземноморски биоценози.

8. “Юлен” (над Банско, в НП “Пирин”) – Обявен за опазване на образци от горски субалпийски и алпийски екосистеми и находища на редки, застрашени и ендемични животински и растителни видове.

 

Поддържани резервати

1. “Конски дол” (с. Сатовча), наричан още “Казана” – Обявен за опазване на вековна смесена елово – смърчово – букова гора.

2.“Тъмна гора” (с. Ковачевица, община Гърмен) – Обявен за опазване на вековна смесена гора от смърч, бук и ела, характерна за тази част на Родопите.

Защитени местности в Благоевградска област.

1.“Белаците (до гр. Якоруда) – Обявена за опазване на група вековни смърчови дървета.

2.“Естествено находище на чинар” (с. Горна Брезница, община Кресна) – Обявена за опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години.

3. “Естествено находище на чинар – Буйна” (с. Горна Брезница, община Кресна) – Обявена за опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години.

4.“ Естествено находище на чинар – Кучкарника” (с. Горна Брезница, община Кресна) – Обявена за опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години.

5.“Круше” известно още като “Калугерица” (до гр. Разлог) – Обявена за опазване на единственото у нас находище на лазерпициума (срамник) – Laserpitium archangelica.

6.“Моравска” (до гр. Кресна) – Обявена за запазване на реликтна

средиземноморска растителност с главно участие на дървовидна хвойна и богато орнитологино разнообразие.

7. “Павльова падина” (с. Лъки, община Хаджидимово) – Обявена за опазване на характерни растителни съобщества с участие на средиземноморски и субсредиземноморски редки и застрашени видове.

8.“Рупите” (с. Рупите, община Петрич) – Опазване на крайречна гора и характерна флора и фауна.

9.“Топлище” (с. Коларово, община Петрич) – Обявена за опазване на находище на папрат величествена осмунда (Osmunda regalis L.) В България видът се среща само по долината на река Струмешница и е защитен вид, включен в Червената книга на България.

 

 

 

Природни забележителности

1. “Водопад – Попина лъка” (до гр. Сандански) – Обявена за опазване на водопад.

2. “Водопад - Туфча” (с. Брезница, община Гоце Делчев) – Обявена за опазване на водопад.

3. “Каялийски скали” (с. Гърмен, община Гърмен) – Обявена за опазване на скални образувания.

4. “Кожуха” (с. Кърналово и с. Рупите, община Петрич) – Обявена за опазване на местобитания на редки и застрашени растителни и животински видове. Представлява уникално скалисто възвишение, остатък от стар изгаснал вулкан в землището на село Кърналово.

5. “Козия камък” (с. Ковачевица, община Гърмен) – Обявена за опазване на скално образувание.

6. “Купена” (с. Господинци, община Гоце Делчев) – Обявена за опазване на скално образувание.

7. “ Кьошката” (до гр. Разлог) – Обявена за опазване на карстов извор и пещера

8. “Мелнишки пирамиди” (до гр. Мелник) – Обявена за опазване на уникални и характерни теренни особености.

9. “Момина скала” (с. Крупник, община Симитли) – Обявена за опазване на пирамиди от гранит.

10.“Орлите” (с. Влахи, община Кресна) – Обявена за опазване на скални образувания.

11.“Пещера в местността Бойчова скала” (с. Логодаж, община Благоевград) - Обявена за опазване на пещера.

12.“Пиростията” (с. Мусомище, община Гоце Делчев) – Обявена за опазване на скално образувание.

13. “Пиростията” (с. Обидим, община Банско) – Обявена за опазване на скално образувание.

14.“Сватбата” ( с. Осеново, община Банско) – Обявена за опазване на скално образувание.

15. “Черната скала” (с. Гостун, община Банско) – Обявена за опазване на скално образувание "Кара Кая”.

16.“Честна - водопад – Чесненско усое” (до гр. Якоруда) – Обявена за опазване на водопад.