Get Adobe Flash player

КОМЕНТАРИ

Освен, че са изключително красиви, българските планини са естествено обитание на изключително разнообразие от растителни и животински видове. За съжеление поради ред причини човешкото присъствие в планината е предизвикало значителни промени в естествените екосистеми и е причина за безвъзвратното намаляване и дори изчезване на много от тях. Истинският турист трябва да има необходимата екологична култура и навици и да опазва богатството на българската природа.
В планините няма кошчета и организирано сметоизвозване. Затова всеки турист е нужно да съхрани собствените си отпъдъци с неестествен произход и да ги изхвърли в най-близкото населено място. Желателно е намерените по пътя отпадъци, паднали случайно или оставени от недобросъвестни туристи също да се събират и изхвърлят.

Трябва да се внимава с паленето на огън – той да се обезопасява, а накрая добре да се изгася.

Много голяма е вероятността, при късане на цветя или билки от неспециалисти, да се увреди някой защитен вид или ендимит. Същото се отнася и за лова и риболова.

С цел опазване и съхраняване на богатството и красотата на планините, голяма част от техните площи са обявени за защитени територии. Специални закони и планове за управлението им регламентират позволените и забранените действия в тях. Повечето от туристическите маршрути преминават точно през такива територии. Непознаването на закона не освобождава туриста от наказателна и административна отговорност при нарушаване на неговите правила.

 

Извадки от Закона за защитените територии

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Предназначението на защитените територии не може да се променя освен по реда на глава трета от закона.

Категориите защитени територии са:

1. резерват;

2. национален парк;

3. природна забележителност;

4. поддържан резерват;

5. природен парк;

6. защитена местност.

В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

1. тяхната охрана;

2. посещения с научна цел;

3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;

4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

5. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Маркираните пътеки се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

В националните паркове се забраняват:

1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;

2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи;

3. извеждане на голи сечи;

4. използване на изкуствени торове и други химически средства;

5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;

7. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;

8. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

9. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;

10. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;

11. спортен риболов и риборазвъждане на определени места;

12. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

13. бивакуване и палене на огън извън определените места;

14. намеса в биологичното разнообразие;

15. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

16. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление.

В природните паркове се забраняват:

1. извеждане на голи сечи във високостеблени гори, с изключение на тополовите, а в издънкови гори - с площ по-голяма от 3 хектара;

2. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

3. паша на кози освен на определени за това места;

4. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

5. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

6. бивакуване и палене на огън извън определените места;

7. добив на полезни изкопаеми по открит способ;

8. добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди;

9. дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти;

10. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

11. добив на ресурси от морето чрез драгиране и тралиране;

12. други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

 В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.

Административни нарушения и наказания
Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което:
1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен със Закона за защитените територии , в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти за управление на съответната защитена територия.
2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в закона за защитените територии.