Get Adobe Flash player

КОМЕНТАРИ

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Примерни теми за обучение по туризъм и планинарство

 

КУРС 1

Избор на маршрут или поход. Предварителна подготовка

Екипировка, подреждане на раницата и съоръжения за планинарство

Основни правила на придвижване в група

Техника и правила за придвижване по различни терени

Опасности в планината и мерки за сигурност

Поведение при настъпване на непредвидени обстоятелства

Оказване на първа помощ при злополука

Видове маркировка и движение по туристическа карта

Ориентиране по местни признаци и елементи на природата

КУРС 2

 

Релеф и разпознаване на елементите на релефа- хълм, било, низина и др.

Разчитане и ориентиране по топографска карта

Работа и ориентиране с компас и GPS

Ориентиране и движение в непозната местност.

Основни метеорологични понятия и предсказване на времето

Бивакуване. Необходима екипировка. Подготовка за пренущуване

Видове биваци.

Правила за безопасност при устройване на бивак

 

КУРС 3

Алпийски възли и осигуровки

Слизане по стръмни склонове и скали

Движение по остри скали и била

Движение по въжено-стоманени предпазни съоражения

Преминаване през буйно течащи планиски реки и потоци

Действия при настъпване на аварийна ситуация

  

КУРС 4

Техника на ски-походите

Задължителна зимна екипировка

Мерки за безопастност при подготовка, организация и провеждане на ски походи

Опасности при зимни условия на планиски практики

Влиянието на ниската температура

Лавини, козирки, снежни дъски

Фактори показващи шансовете за оцеляване на попаднал в лавина

Действия при опасност  и при попадане в лавина

Оказване на първа помощ при измръзване

 

КУРС 5

Овладяване на ски техники на писта

Теоретичен и практически курс за начинаещи

 

КУРС 6

Ски техники извън писта  Екстремно спускане

 

КУРС 7- Спелеология

Основи на пещерното дело

Общи характеристики на пещерите

Спелеоложки екипировки и техники

Мерки при настъпване на аварийна ситуация

 

КУРС 8

Велотуризъм

Екипировка и съоражения

Режим на каране. Техника на каране. Почивки

Каране по различни терени

Мерки за сигурност

Беседа на екологична тема

Действия при настъпване на аварийна ситуация

 

КУРС 9

Воден туризъм

Видове

Основни характеристики и скрити опасности на различните водоеми

Правила на поведение за предотвратяване на рискове от водни инциденти

Безопасни начини за оказване на помощ при водни инциденти

Оказване на първа помощ при извличане на давещ се

Практически занимания на басейна в курорт Бодрост

 

КУРС 10

Въведение в Делата-Пара планеризма- лекция от световната шампионка за 2099г Елена Костова

 

 

Примерни теми за екологични занятия.

 

Темите включват теоретична част, мултимедийни презентации, филми и практически занимания и игри сред природата. Нивото, стила, методите на поднасяне на информацията и избора на конкретни презентации и филми се определят според възрастта и нивото на познания за природата на учениците

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 1: „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят с възможностите за устойчиво използване на природните ресурси;

• Учениците да се запознаят с взаимоотношението „Човек” – „Природа”;

• Учениците да се запознаят с природните ресурси (неживата и неживата природа) на Рила планина;

• Познаване на правилата за събиране на природни ресурси от планината (билки, гъби, горски плодове и т.н.);

Въвеждане или затвърждаване на понятията - природен ресурс, околна среда, устойчиво развитие, подземни богатства, опазване на природните ресурси,

резерват, Национален парк, Природен парк, екологична култура, правила за поведение в защитените територии, национално и европейско природозащитно законодателство;

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 2: „ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят с водното богатство на Рила планина, като елемент на неживата природа;

• Задълбочено познаване на водните ресурси в Рила планина и тяхното значение;

• Запознаване с водните проблеми на нашия век (недостига на питейна вода в световен мащаб и правилното използване на водните ресурси);

• Учениците да повишат екологичните си знания и природозащитна култура.

Въвеждане или затвърждаване на понятията - водни ресурси, хидрология, езеро, река, море, водопад, язовир, водосбор, воден басейн, околна среда, устойчиво развитие, замърсяване на водите, индустрия, опазване на водите, санитарно-охранителна зона, резерват, Национален парк, Природен парк, екологична култура, национално и европейско законодателство в сектор „Води”.

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 3: „ЗАПОЗНАВАНЕ С ЕДНЕМИЧНИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят с особеностите, разпространението и биологията на растителните видовете срещащи се в Рила планина;

• Да познават различните ендемични (локални – рилски, български, балкански) видове растения;

• Да разпознават различните видове растения (консервационно значими, лечебни – билки, растения за стопански ползване и т.н.);

• Разширяване на познанията за растителните видове разпространени в Рила планина, страната и Балканския полуостров;

• Учениците да повишат екологичните си знания и култура.

Въвеждане или затвърждаване на понятията- тревисти растения, храсти, дървета и дървесни видове, лечебни растения (билки), гъби (макромицети), сладководни водорасли, лишеи и мъхове, ендемит, консервационно значими видове растения,разпространение, месторастене, популация, мониторинг, резерват, Национален парк, Природен парк, Червена книга, Списъци със световно и европейски застрашени видове, национални и световни правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и опазване на природата.

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 4:

„ПРИРОДАТА НА РИЛА ПЛАНИНА. РЕЛЕФ И ПОВЪРХНИНА. ПРОИЗХОД И РАЗВИТИЕ”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят с природната и физикогеографска характеристика на Рила планина;

• Да придобият нови знания за климата, геоложкия и геоморфоложкия строеж, хидрологията, почвите и почвените процеси на Рила планина;

• Да научат за произхода на планината, старите наименования на планината и тяхното значение, а също и легенди, предания и литературни произведения, свързани с Рила;

• Да се запознаят с природните дадености на най-големия Национален парк в нашата страна и един от най-големите в Европа – НП „Рила”;

• Запознаване с природните резервати в Рила планина;

• Учениците да повишат екологичните си знания и култура.

Въвеждане или затвърждаването на понятията - планина, релеф, геоложки строеж, хидрология, почви, развитие, жива и нежива природа, биоразнообразие, пейзаж, ландшафт, резерват, Национален парк, природен парк, легенди и предания, защита и опазване на природата.

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 5: „РИЛА – ВОДНА ПЛАНИНА”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят с богатството на водните ресурси в Рила планина.

• Разширяване познанията си за водното богатство на Рила планина.

• Учениците да повишат екологичните си знания и природозащитна култура.

Въвеждане или затвърждаване на понятията- хидрология, водни ресурси, езера, ледникови (глациални) езера, реки, речна мрежа, водопади, язовир, гейзер, водосборни басейни, годишен отток, водохранилище, замърсяване на водите, хидрохимия, водни обитатели, водни организми, хидробиология, биоиндикатор, опазване на водите, резерват, Национален парк, Природен парк, национални и световни правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и опазване на природната среда.

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 6: „ФЛОРА НА РИЛА ПЛАНИНА”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят с особеностите, разпространението и биологията на растителните видове, срещащи се в Рила планина.

• Да разпознават различни видове растения (лечебни, редки, защитени, ендемични), гъби (макромицети), мъхове и лишеи.

• Разпознаване на основни групи растителни видове и макромицети на терена;

• Разширяване познанията за живата природа на Рила планина.

• Учениците да повишат екологичните си знания и култура.

Въвеждане или затвърждаване на понятията- тревисти растения, храсти, дървета и дървесни видове, лечебни растения (билки), гъби (макромицети), сладководни водорасли, лишеи и мъхове, ендемит, реликт, антропофит, местообитание, популация, резерват, Национален парк, Природен парк, Червена книга, Списъци със световно и европейски застрашени видове, национални и световни правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и опазване на природата и видове организми.

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 7: „ФАУНА НА РИЛА ПЛАНИНА”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят с особеностите, разпространението и биологията на животинските видовете срещащи се в Рила планина.

• Да разпознават различни групи животни (бозайници, птици, влечуги, риби, насекоми).

• Разпознаване на основни животински видове на терена, срещащи се в Рила планина;

• Разширяване познанията си за живата природа на Рила планина.

• Учениците да повишат екологичните си знания и култура.

Въвеждане или затвърждаване на понятията- фауна, безгръбначни животни (мекотели, насекоми, многоножки, ракообразни, кръгли червеи и др.), гръбначни животни (бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби), диви животни, орнитофауна, таксон, систематика,опазване и защита, местообитание, популация, ареал, резерват, Национален парк, Природен парк, Червена книга, НАТУРА 2000, Списъци със световно и европейски застрашени видове, национални и световни

правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и опазване на природата и видове организми.

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 8: „КАКВО Е ПРИРОДА И КАК ДА Я ЗАЩИТАВАМЕ?”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят и разширят познанията си за елементите на неживата и жива природа;

• Учениците да се запознаят с взаимоотношението „Човек” – „Природа”;

• Да се запознаят с начините за защита на природата и опазване на природните ресурси;

• Да се запознаят с българското и Европейското екологично (природозащитно) законодателство;

• Учениците да повишат екологичното си възпитание и природозащитна култура.

Въвеждане или затвърждаване на понятията- природа, жива и нежива природа, околна среда, защита, биоразнообразие, почва, вода, въздух, слънчева енергия, ландшафт, растения, животни, ендемит, реликт, производствени дейности, стопански дейности,

индустрия, парникови газове, защитена територия, защитена зона, НАТУРА 2000, резерват, Национален парк, Природен парк, Червена книга, Списъци със световно и европейски застрашени видове, национални и световни правителствени и неправителствени организации занимаващи се със защита и опазване на природата и видове организми, екологично законодателство, управление.

 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 9: „ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ И ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ”

Очаквани резултати:

• Учениците да се запознаят и разширят познанията си за значението на горите и горските екосистеми;

• Учениците да се запознаят с взаимоотношението „Човек” – „Природа” и по-специално дейности като:създаване и изграждане на хотелски комплекси, курортни и туристически центрове и влиянията, които те оказват върху природата; изграждане на туристически маршрути и екопътеки, и пр.;

• Учениците се запознават със степента на ерозия на почвата в следствие на неконтролираната сеч и опасностите която тя крие;

• Да се запознаят с опасностите за местообитанията на уникални и световно застрашени видове в следствие на прекомерна сеч;

• Учениците се запознават и плановете за управление на защитените територии (НП „Рила”), с лесоустройствените проекти на горите в региона;

• Да се запознаят с българското и Европейското природозащитно законодателство;

• Учениците да повишат екологичното си възпитание и природозащитна култура.

Въвеждане или затвърждаване на понятията- природа, околна среда, горска екосистема, дендрология, местообитание, биоразнообразие, защита, почва, вода, въздух, растения, животни, ендемит, реликт, човешка дейност, стопански дейности, защитена

територия, ерозия, екологична култура, еко и селски туризъм, устойчив туризъм, резерват, Национален парк, Природен парк, дендрология, екологично законодателство, управление.